کاغذ و مقوا

پویان کاغذ

کاغذ A

انواع مقوا

خرید مقوا

خرید کاغذ

کاغذ A4

کاغذ A3

کاغذ A5

کاغذ A4

پالت کاغذ

رول کاغذ

کاغذ تحریر

کاغذ گلاسه

کارتن
فروش کاغذ و مقوا -کاغذپنجمین صنعت بزرگ مصرف کننده انرژی دردنیاست
.....

کاغذپنجمین صنعت بزرگ مصرف کننده انرژی دردنیاست

کاغذپنجمین صنعت بزرگ مصرف کننده انرژی دردنیاست که به ازای هرتن محصول انرژی بیشتری نسبت به یک تن محصول صنایع استیل واهن مصرف میکند.این صنعت دردنیا نسبت به صنایع دیگراب بیشتری به ازای هرتن محصول مصرف میکند وسطح بالایی از الودگی هوا رابوجودمی اورد.برای هرتولیدکاغذباید17اصله درخت راقطع کنیم که هردرخت به طورمتوسط قادر است سالانه 6کیلو دی اکسید کربن را به اکسیژن تبدیل کند.امروزه بهترین راه برای جلوگیری ازنابودی جنگلها برای تولید کاغذ بازیافت کاغذ است.امریکا 30%کل کاغذ جهان رامصرف میکندوازکل 521کارخانه تولید کاغذ درامریکا 450 کارخانه ازکاغذهای باطله برای تولید کاغذ استفاده می کند ودرمقیاس جهانی هرساله بیش از95میلیون تن کاغذباطله برای تولید کاغذجدید بازیافت میشود.همه روزنامه امریکا ازکاغذ باطله وبازیافتی است ومطبوعات امریکا اجازه ندارند از کاغذنواستفاده کنند.میزان تولید کاغذهای بازیافتی باعث میشودالودگی هوا تا74%الودگی اب تا 35%مصرف انرژی 24الی54%کاهش یابد.کاغذ باطله برخلاف ظاهرش بسیارارزشمند است در حالیکه ایران مانده با این همه زباله چه کند کشورهای همین زباله ها را به دلار تبدیل میکنند کشور زاپن نیمی از 30میلیون تن کاغذ مصرفیش رابه روشهای مختلف اززباله شهری جدا کرده وازدرامد حاصل ازان سالانه 2میلیارددلار به هزینه جمع اوری ودفع زباله های خویش کمک میکند.به گزارش ناحیه سبز تهران روزانه 7هزارتن زباله درمحل دفن زباله در کهریزک منتقل میشود که10%ان را کاغذ تشکیل میدهد که700 تن کاغذمیشودواین مقداربرابربا قطع 3هکتارجنگل درروز میباشد.بازیافت کاغذ بر طبق استانداردهای بین المللی باید از کیفیت بالایی برخوردار باشد که این امر درسایه همکاری مردم ومسئولین وتشکل های مردمی صورت می پذیردواموزش بایدازکودکی گیردواگربه صنعت بازیافت کاغذ توجه شودمیتوان اشتغال زایی نمود.