کاغذ و مقوا

پویان کاغذ

کاغذ A

انواع مقوا

خرید مقوا

خرید کاغذ

کاغذ A4

کاغذ A3

کاغذ A5

کاغذ A4

پالت کاغذ

رول کاغذ

کاغذ تحریر

کاغذ گلاسه

کارتن
فروش کاغذ و مقوا -کاغذ و بازار کار آن
.....

کاغذ و بازار کار آن

به گزارش بلاغ سیدحسین میرباقری درموردوضع بازاردرکشوراظهارداشت تولیدکاغذ درایران به ضوابط وشرایط خاص اب وهوایی بستگی داردودرکشوربه سختی انجام می شود وتولیدکاغذ درکشورمان کم است.رئیس اتحادیه کاغذاستان تهران گفت: با اشاره به اینکه بازارکاغذدرایران به شد ت به جریان واردات وابسته است  حوزه کاغذ ازجمله بخشهایی است که برخلاف سایراصناف رگ حیات ان به واردات وابسته است .                                                                       میرباقری با بیان اینکه 70%واردات به جای تولید درحوزه کاغذانجام میشودتصریح کرد اگر واردات کاغذ به کشورقطع شود درکشوربا حجم فراوانی تقاضاهابا مشکل وبحرانی بزرگ مواجه خواهیم شد.